Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Thứ hai - 13/11/2017 22:33
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
         UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HUYỆN THANH OAI                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS THANH MAI
             
      Số:      /KH-THCSTM                          Thanh Oai, ngày     tháng 10  năm 2017
               
KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 
của trường THCS Thanh Mai
 
Thực hiện Văn bản số 520/GD&ĐT ngày 06/10/2017 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THCS Thanh Mai;
 Trường THCS Thanh Mai xây dựng Kế hoạch công tác phổ biên giáo dục pháp luật năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; phục vụ các nhiệm vụ chính trị trong tâm; huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của nhà trường trong hoạt động PBGDPL.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
- Tăng cường hoạt động PBGDPL gắn với xử lý nghiêm cá hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao.
- Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp, phương pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.
2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung, yêu cầu của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch công tác Phổ biển giáo dục pháp luật của Thành phố, của Huyện và ngành Giáo dục huyện Thanh Oai năm 2016.
- Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; đảm bảo hoạt đông PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đối tượng cán bộ, giáo viên, học sinh trong môi trường sư phạm, tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá có hiệu quả.
- Đổi mới hình thức PBGDPL, áp dụng mô hình phổ biến pháp luật mới có hiệu quả trong thực tiễn.
- Tăng cường PBGDPL gắn với xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Nội dung 
Năm 2017, Tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với cán bộ, giáo viên, công  nhân viên viên, lao động hợp đồng, học sinh về Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật biển Việt Nam, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật Hộ tịch; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ; Luật Giáo dục . . . và các văn bản liên quan của ngành. 
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (khóa XI),Nghị quyết 44/NQ-CP.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
2.1. Tiếp tục tổ chức cho  cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia các buổi tập huấn về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường do ngành, cấp trên tổ chức
2.2. Phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động trong năm 2017  Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
2.3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện chuyên đề, thi tuyên truyền viên giỏi về triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thông qua đó tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh;
2.4. Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; cập nhật thông tin đăng tải trên Website điện tử của trường; thiết kế tờ gấp, pano,áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL;
2.5. Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục.
2.6 Tiếp tục phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo ; các văn bản QPPL liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.
2.7 Bổ sung tài liệu sách, báo về pháp luật vào tủ sách pháp luật của thư viện nhà trường.
2.8 Công đoàn, đoàn TNCS HCM, liên đội nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa về tìm hiểu pháp luật. Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh vừa chơi vừa học về pháp luật
3. Biện pháp thực hiện
3.1. Kiện toàn ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong các nhà trường. Gồm các đông chí trong chi ủy, chi bộ, Ban giám hiệu, Công đoàn..  các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo sinh hoạt thường kỳ vào cuối học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.
3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; Tăng cường chất lượng và số lượng tài liệu giáo dục pháp luật bổ sung cho thư viện trường học nhằm phát huy vai trò tủ sách pháp luật trong việc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
3.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL.
Tăng cường các hình thức PBGDPL hiệu quả như: tọa đàm theo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật; phát thanh trên loa, pano, lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện cũng như các tiết dạy, môn dạy…
3.4. Rà soát bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình giáo dục cho các đối tượng này. Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
3.5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá; các trường tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào cuối năm học. Từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017-2018 cho đơn vị. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, GDPBPL trong nhà trường;
- Phát hiện, kiến nghị cơ quan quản lý cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm;
- Thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết theo quy định.
- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bộ môn giáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách...; Cử CBGV đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khi có yêu cầu.
Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên đi sâu nghiên cứu khoa học viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trương.
Tiếp tục chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật vào dạy học các bộ môn (đặc biệt là môn GDCD) và các hoạt động ngoại khóa.             
Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng  cường thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên website của ngành.
Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá xét thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình lồng ghép định kỳ theo học kỳ và theo năm học.
Trên đây là kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017-2018 của trường THCS Thanh Mai./.       
 
     Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG        
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- Website nhà trường;                                                      
- Lưu VT.                                                                             
Vũ Bá Nam
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Thời gian đăng: 01/01/2020

lượt xem: 12 | lượt tải:5

5388/QĐ-UBNDTPHN

Đ 5388/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong việc giải quyết các TTHC lĩnh vực GD&ĐT

Thời gian đăng: 05/11/2019

lượt xem: 36 | lượt tải:10

QĐ......THCSTM

Quyết định thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Thời gian đăng: 14/10/2019

lượt xem: 36 | lượt tải:15

QUYCHEVANHOA

Quy chế văn hóa công sở năm 2019

Thời gian đăng: 04/10/2019

lượt xem: 45 | lượt tải:17

QĐ 1362 Sở nội vụ

Nội dung và tài liệu ôn tập vòng 1 thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019 (phần tiếng Anh)

Thời gian đăng: 02/10/2019

lượt xem: 51 | lượt tải:16

KHUDCNTT20192020

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 23/09/2019

lượt xem: 47 | lượt tải:22

CLPTNT

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2014 và tầm nhìn đến năm 2030

Thời gian đăng: 24/09/2019

lượt xem: 51 | lượt tải:16

2019_TB_HDTDVD_315

Thông báo lịch thi tuyển viên chức giáo viên huyện Thanh Oai năm 2019

Thời gian đăng: 24/09/2019

lượt xem: 51 | lượt tải:10

KHNH2019_2020

Kế hoạch thực hiện năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 26/09/2019

lượt xem: 40 | lượt tải:13

5483/SGDĐT-QLT

Danh mục TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở GDĐT Hà Nội

Thời gian đăng: 19/12/2018

lượt xem: 122 | lượt tải:42
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay133
  • Tháng hiện tại4,152
  • Tổng lượt truy cập79,915
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây